ИМС – интегрисани систем менаџмента

Интегрисани систем менаџмента

Грађевинска дирекција Србије д.о.о. је успоставила, одржава и константно унапређује Интегрисани систем менаџмента (IMS) који чине систем менаџмента квалитетом (QMS), систем менаџмента заштитом животне средине (EMS), систем менаџмента заштитом здравлја и безбедношћу на раду (OH&S) и систем менаџмента континуитетом пословања (BCMS), сагласно захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 22301:2012, у цилју стандардизације пословних процеса, остваривања добрих конкурентских позиција, испуњавања захтева заинтересованих страна, смањења потенцијалних ризика пословања, обезбеђења континуитета пословања и остваривања одрживог развоја организације.

 

Упознајте ИМС политику ГДС-а

Сертификати


× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.