Енергетска ефикасност

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ ГДС-А ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Грађевинска дирекција Србије од 2013. године поседује Решење надлежног Министарства да испуњава услове за издавање Сертификата о енергетским својствима објеката високоградње. Код нас тренутно ради 10 инжењера (машинске, електро, архитектонске и грађевинске струке) који поседују лиценцу 381- Инжењер енергетске ефикасности коју издаје Инжењерска комора Србије.

Решење Министарства о испуњењу услова за издавање Сертификата о енергетским својствима објеката

 

УЧЕШЋЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ У ПРОЈЕКТИМА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКАТА

energy-efficiency

Имајући у виду чињеницу да природни ресурси нису непресушни, Грађевинска дирекција Србије је увидела значај улагања у енергетску ефикасност објеката и узела активно учешће у пројектима унапређења енергетске ефикасности у Србији.

У периоду од 2006. до 2007. године Грађевинска дирекција Србије, у сарадњи са Агенцијом за енергетску ефикасност и Немачком организацијом за техничку сарадњу GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), учествује у делу пројекта „БЕЕП“ Плус који се односи на енергетску ефикасност. Пројекат „БЕЕП“ Плус развијен је у оквиру Пројекта GTZ „Модернизација комуналних услуга“ и у њему су учествовали инжењери машинске, електро и архитектонске струке. Као референтни објекти коришћени су школски објекти и здравствене установе широм Србије.

У периоду од 2007. до 2008. године Грађевинска дирекција Србије, у сарадњи са Рударско геолошким факултетом, учествује у изради пројекта и спровођењу детаљних хидрогеолошких истраживања на делу територије Новог Београда. Резултати ових истраживања показали су на простору блока 29, подцелина Б, подземне воде имају такав састав и температуру (у просеку између 14 и 15 °C) да се могу користити као примарни геотермални извор топлотне/расхладне енергије.

Насеље Степа Степановић изабрано је (на предлог ЈКП „Београдске електране“) за Пилот локацију у оквиру пројекта MOEEBIUS – Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for Urban Sustainability. Пројекат MOEEBIUS финансира Европска комисија у оквиру програма Европске уније за истраживање и иновације – Хоризон 2020 у који се Србија укључила почетком 2014. године.

Пројекат MOEEBIUS је базиран на развоју новог алата за смањење разлика између предвиђених и стварних енергетских перформанси на нивоу зграда или блокова зграда.

Детаљне информације о пројекту и пилот локацији „Степа Степановић“ можете погледати на интернет страници пројекта MOEEBIUS.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАЂЕВИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ ОБЈЕКАТ Б5, БЛОК 29, НОВИ БЕОГРАД

У тренутку израде пројекта пословног простора Грађевинске дирекције Србије (2009. године) изградња објекта Б5 у блоку 29 на Новом Београду била је у таквом степену готовости да су интервенције на спољном омотачу могле бити минималне. У жељи да побољша енергетске перформансе објекта, Грађевинска дирекција Србије је одлучила да побољша квалитет уграђене столарије и примени обновљиви извор енергије за потребе грејања/хлађења објекта.

При избору система инсталације грејања/хлађења посебан акценат стављен је на:

- побољшање енергетске ефикасности;
- коришћење енергетски обновљивог ресурса;
- постизање термичког и визуелног комфора;
- повећање квалитета животне средине (смањењем емисије штетних гасова);

Анализа економски оправданих мера, које би оптимизовале утрошак енергије, указала је на избор инсталације грејања и хлађења објекта путем геотермалне топлотне пумпе вода-вода и система зидних панела.

У ту сврху, искоришћени су резултати спроведених хидрогеолошких истраживања, а истражна бушотина, у непосредној близини објекта Б5, претворена је у примарни извор топлотне/расхладне енергије.

Поредећи трошкове грејања нашег пословног простора и пословних простора сличних карактеристика прикључених на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ дошли смо до закључка да су трошкови грејања у нашем пословном простору око 5 пута нижи.

Уштеде у систему хлађења, захваљујући тзв. фрее цоолинг режиму рада у коме се наша инсталација налази највећи део сезоне хлађења, значајно су веће од уштеда остварених током грејне сезоне. Фрее цоолинг режим подразумева хлађење простора без ангажовања топлотне пумпе, тако да се у овом режиму енергија троши само за рад циркулационих пумпи. Тек при екстремно високим спољним температурама (преко 35 °C) укључују се топлотне пумпе.

Захваљујући чињеници да применом оваквог система грејања и хлађења Грађевинска дирекција Србије годишње уштеди око 30.000 €, средства уложена у побољшање енергетских перформанси објекта вратила су се у периоду од 5 година.

 

ПРЕИМЕНА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРИ ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА

Грађевинска дирекција Србије је, као друштвено одговорна фирма, приликом изградње стамбених и стамбено-пословних објеката примењивала повећане мере енергетске ефикасносту у односу на оне које захтева важећа законска регулатива.

НАСЕЉЕ „ЈУГОВИЋЕВО“ У НОВОМ САДУ

Приликом пројектовања и изградње стамбних објеката на локацији „Југовићево“ у Новом Саду (2009. године) Грађевинска дирекција Србије је:

- предвидела и уградила термоизолацију зидова знатно бољу од важећих прописа. Дебљина уграђене термоизолације износила је 12 цм, а остварени коефицијент пролаза топлоте тако изведених зидова 0,28 W/м2К (важећим прописима у тренутку пројектовања и изградње предвиђен је коефицијент пролаза топлоте спољашњих зидова од 0,9 W/м2К);

- предвидела и уградила столарију са ниско емисионим стаклима.

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС “СТЕПА СТЕПАНОВИЋ” У БЕОГРАДУ

Објекти у насељу “Степа Степановић” за потребе Грађевинске дирекције Србије пројектовани су 2010. године са захтевом да буду најмање дупло енергетски ефиксанији од тада важећих прописа. Коефицијенти пролаза топлоте спољашњих зидова кретали су се у интервалу од 0,3 – 0,45 W/м2К иако је, у тренутку пројектовања и извођења радова, важећим прописима дефинисана вредност коефицијента пролаза топлоте 0,9 W/м2К;

Додатне мере које утичу на побољшање енергетских карактеристика објеката предвиђене су пројектованом и изведеном инсталацијом грејања, код које је предвиђена регулација температуре унутар станова, чиме је омогућена наплату топлотне енергије по утрошку.

Прорачуната потрошња за све објекте у оквиру овог комплекса кретала се у интервалу од 50 – 60 кWh/м2 што их је, у погледу енергетских перформанси, сврставало у енергетски разред Ц. У том тренутку је свега 1-2% објеката у Србији поседовало овакве перформансе.

Током грејних сезона 2013-2014 и 2014-2015, Грађевинска дирекција Србије је, у сарадњи са ЈКП “Београдске електране” и фирмама које врше очитавање и прерасподелу утрошене топлотне енергије, пратила и анализирала потрошњу топлотне енергије на примеру 15 улаза прикачених на даљински систем грејања у оквиру стамбено-пословног комплекса “Степа Степановић”.

Из анализе су, због објективности резултата, искључени станови чија се потрошња кретала у интервалу 0 – 20 кWh/м2 годишње, односно станови у којима нико не борави и/или повремено борави.

Резултати спроведене анализе показали су да је просечна потрошња топлотне енергије током ове две грејне сезоне износила око 60 кWh/м2 годишње.

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС „ДР ИВАН РИБАР“ НА НОВОМ БЕОГРАДУ

Приликом пројектовања објеката у насељу „Др Иван Рибар“ Грађевинска дирекција Србије је, поред тога што је применила раније усвојене мере енергетске ефикасности спроведене при пројектовању и извођењу радова у насељу „Степа Степановић“, увела још једну додатну меру: термичку изолацију зидова између стамбених јединица унутар објекта.

Увођење ове мере значајно је утицало на побољшање енергетских перформанси објеката, јер је омогућило већу аутономију у управљању потрошњом енергије, без значајнијег утицаја суседних станова на потребну и укупно утрошену топлотну енергију унутар стана.

 

ТРЕНУТНА АНГАЖОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ СРБИЈЕ НА ПРОЈЕКТИМА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКАТА

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС „АЛЕКСА ДУНДИЋ“ У ЗЕМУНУ

Тренутно је у припреми локација за изградњу стамбено-пословног комплекса на простору бивше касарне “Алекса Дундић” у Земуну.

Наведени комплекс ће се простирати на површини од око 6,1 ха, а на њему се планира изградња стамбеног и пословног простора укупне бруто површине од око 130.000 м2.

У циљу побољшања енергетских перформанси објеката, Грађевинска дирекција Србије је израдила пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања и тренутно је у фази исходовања Решења којим се одобравају наведена хидрогеолошка истраживања (израда истражно-експлоатационог бунара и осматрачких пијезометарских бушотина). Циљ ових истраживања је да се утврде количине и квалитет подземних вода и анализира могућност њиховог коришћења за потребе грејања/хлађења стамбених и/или пословних садржаја унутар комплекса.

Поред анализе могућности коришћења обновљивих извора енергије, Грађевинска дирекција Србије разматра и друге аспекте побољшања енергетских перформанси објеката водећи рачуна о максималном очувању и/или побољшању визуелног, светлосног и термичког комфора у њјима.

 

ПОСТОЈЕЋА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ИЗ ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.